Response of Timoshenko beam on nonlinear viscoelastic foundation subjected to a moving load

The paper studies the dynamic response of a Timoshenko beam resting on a third order nonlinear viscoelastic foundation subjected to a moving load. Basing on the theory Timoshenko, a single beam with a constant crosssection is described. The foundation modal is taken as the third order nonlinear viscoelastic foundation with six independent parameters. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.