Xác định phí truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh cho lưới truyền tải Bình Định

Bài viết này nghiên cứu ứng dụng phương pháp tham gia biên trong việc xác định phí truyền tải cho lưới điện Bình Định nhằm đảm bảo thu đủ phí và tính công bằng cho cả người mua và bán điện trong thị trường điện cạnh tranh. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Calculating transmission cost in competitive electricity markets for Binh Dinh power transmission networks Dang Quang Khai1 Truong Minh Tan2 Luong Ngoc Toan2 An Khe - Kanak Hydropower Company 1 Department of Engineering and Technology Quy Nhon University 2 Received 17 11 2017 Accepted 29 05 2019 ABSTRACT In the competitive electricity market the transmission network plays a central role although transmission costs only account for a fraction in the total cost of the power sector. Having a transmission costing system that is efficient and consistent with all market structures in different places is very difficult. Many methods for calculating transmission cost have been investigated in which the marginal participation method has several distinct advantages such as fast calculation speed simplicity fairness for customers and the use of transmission charges in the EU India Brasil Combia This paper studies on the application of marginal participation method in determining the transmission cost for Binh Dinh power transmission networks to ensure full charge and fairness for both buyers and sellers in the competitive electricity market. Keywords Power transmission network competitive electricity market transmission cost. Corresponding author. Email truongminhtan@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 53-59 53 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Xác định phí truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh cho lưới truyền tải Bình Định Đặng Quang Khải1 Trương Minh Tấn2 Lương Ngọc Toàn2 Công ty Thủy điện An Khê - Kanak 1 2 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 17 11 2017 Ngày nhận đăng 29 05 2019 TÓM TẮT Trong thị trường điện cạnh tranh hệ thống lưới điện truyền tải đóng vai trò trung tâm mặc dù phí truyền tải chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí của ngành điện. Việc có được một hệ thống xác định phí truyền tải hiệu quả phù hợp với tất cả các cơ cấu thị trường ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.