Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng thông minh

Bài viết nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm nhằm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng của các phụ tải điện hạ áp. Các cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện xoay chiều được sử dụng để đưa tín hiệu vào bo mạch Arduino nhằm đo lường các đại lượng cần thiết. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Design of a smart energy management control and monitoring experimental system Nguyen Thanh Binh1 2 Vo Xuan Tri3 Le Van Tho3 Ngo Minh Khoa4 1 Graduate student course 20 Department of Engineering and Technology Quy Nhon University 2 Center of vocational and continuing education Hoai Nhon Binh Dinh 3 Undergraduate student course 38 Department of Engineering and Technology Quy Nhon University 4 Department of Engineering and Technology Quy Nhon University Received 20 05 2019 Accepted 20 06 2019 ABSTRACT This paper presents a design of the experimental system to manage control and monitor the low voltage networks. Voltage and current sensors are used to send the voltage and current signals to Arduino board and to measure all necessary electrical quantities. Then they will be calculated and proceeded to export all outputs such as voltage current active power reactive power energy etc. to LCD display monitoring program screen to manage and monitor. The function of transfering and receiving the data via the wifi Internet is exploited to design softwares on a smartphone to manage control and monitor the system operation. In addition other functions including demand side management DSM and over under voltage protection are also implemented into the system. The experimental results shown in this paper indicate that the system operates reliably and accurately. Keywords Arduino wemos control monitoring DSM over under voltage. Corresponding author. Email ngominhkhoa@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 35-43 35 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý điều khiển và giám sát điện năng thông minh Nguyễn Thanh Bình1 2 Võ Xuân Trí3 Lê Văn Thơ3 Ngô Minh Khoa4 1 Học viên cao học K20 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn 2 Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Nhơn Bình Định 3 Sinh viên K38 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn 4 Khoa Kỹ thuật và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.