Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

Bài viết trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu, xây dựng lưu đồ thuật toán, thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm, thực hành (TN – TH) ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Virtual lab of three-phase electric power experiments Doan Duc Tung Le Thai Hiep Doan Thanh Bao Department of Engineering and Technology Quy Nhon University Received 15 05 2019 Accepted 15 06 2019 ABSTRACT The paper presents the application of theory of electric theory and modeling methods to develop algorithms flowchart and build graphic user interface designs on computers. The program aims to simulate virtual experiments of three phase electric power theory without having to use pratical devices. Typical applications of the program are to simulate symmetrical and asymmetrical three-phase circuit experiments for analyzing the relationship among the phase and the magnitude of currents the line to line and line to ground voltages under the star- Y and delta- connected configurations in the symmetrical three-phase system. Moreover it could be used to measure the 3-phase load power capacity by the 1-wattmeter and 2-wattmeter methods. Each process of measuring calculating and processing results of the software program is verified and retested accurately with the practical experiments. Finally this paper shows results in the form of tables or graphs within the experiment scopes. Keywords Virtual experiment three-phase circuit symmetrical circuit asymmetrical circuit star circuit delta circuit. Corresponding author. Email doanductung@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 19-26 19 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha Đoàn Đức Tùng Lê Thái Hiệp Đoàn Thanh Bảo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 15 05 2019 Ngày nhận đăng 15 06 2019 TÓM TẮT Bài báo trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu xây dựng lưu đồ thuật toán thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm thực hành TN TH ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật. Kết quả được thực hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.