Nghiên cứu tiết diện tán xạ vi phân trong tán xạ Raman trong dây lượng tử khi không có một phonon

Nghiên cứu bài toán dây lượng tử tiết diện tròn có chiều dài L, bán kính R đặt trong môi trường vô hạn là chân không chúng tôi tìm được trạng thái và năng lượng của điện tử dẫn và điện tử hóa trị. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Research on the differential cross-section areas for the Raman scattering in quantum wires without phonons Ly Thi Kim Cuc Nguyen Thi Xuan Huynh Department of Physics Quy Nhon University Received 20 11 2018 Accepted 25 12 2018 ABSTRACT We research the problem solving for quantum wire of cylindrical ring geometry with the length L and radius R in the vacuum we gain the states and energies of conduction and valence electrons. Using the obtained results to calculate the differential cross-section areas in Raman scattering by considering T 0 K here the assumption that is in the first state the valence band is completely occupied and the conduction band is completely empty and the energy of the incoming photon is ω the final state consists of an electron in the conduction band and a hole in the valence band and the energy of the emitted photon is ωs . By utilizing Hamiltonian to describe interactions of electrons with an electromagnetic field and investigating two capable processes in electronic Raman scattering we can calculate their transition amplitudes. From that we get transition velocity of the processes and finally obtain the formula of differential cross-section areas. Numerical calculations with the GaAs quantum wire show that the positions of the peaks of cross-section areas don t depend on the frequency of the incident photons they only depend on the difference of the energy levels. Remarkably the size of the quantum wire affects the intensity of the peaks of cross-section areas in the opposite direction. Keywords Cross-section areas electron Raman scattering quantum wires. Corresponding author. Email lythikimcuc@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 11-17 11 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Nghiên cứu tiết diện tán xạ vi phân trong tán xạ Raman trong dây lượng tử khi không có một phonon Lý Thị Kim Cúc Nguyễn Thị Xuân Huynh Khoa Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 20

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.