Strong blue absorption of Zn2 SiO4 :Mn2+ prepared by high-energy planetary ball milling technique

The paper presents the results of the photoluminescence and thermoluminescence behaviour of Mn2+-doped Zn2 SiO4 powder synthesized by high - energy planetary ball milling technique followed by calcination in air at 1250 °C. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.