Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh của tinh dầu hương nhu tía (Ocimum Sanctum L.) ở Bình Định

Tinh dầu hương nhu tía ở Bình Định thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước chiếm hàm lượng 0,61%. Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS. Những chất chiếm hàm lượng cao trong tinh dầu là eugenol (71,21%), β-caryophyllen (12,96%) và cis-β-elemen (9,67%). Trong đó eugenol là chất chiếm hàm lượng cao nhất trong tinh dầu. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y A survey of chemical composition and antimicrobial effect of the essential oil obtained from the Scimum Sanctum L. plants grown in Binh Dinh Vo Thi Thanh Tuyen Nguyen Thi My Bien Chemistry Department Quy Nhon University Received 30 12 2018 Accepted 27 03 2019 ABSTRACT The essential oils from the Ocimum sanctum L. grown in Binh Dinh was obtained by water-distilled method accounting for . The chemical composition of the essential oils was analyzed by GC-MS method. The dominant compounds in the essential oils were eugenol β-caryophyllene and cis-β- elemene . The main component in the essential oils was eugenol. This essential oils has strong inhibitory activity against the growth of Lactobacillus fermentum and Staphylococcus aureus. In addition it also inhibits the development of Bacillus subtilis and Pseudomonasa eruginosa. Keywords Essential oil from Ocimum sanctum L. Eeugenol Ocimum sanctum. Corresponding author. Email vothithanhtuyen@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 83-90 83 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh của tinh dầu hương nhu tía Ocimum Sanctum L. ở Bình Định Võ Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Mỹ Biên Khoa Hóa Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 30 12 2018 Ngày nhận đăng 27 03 2019 TÓM TẮT Tinh dầu hương nhu tía ở Bình Định thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước chiếm hàm lượng 0 61 . Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS. Những chất chiếm hàm lượng cao trong tinh dầu là eugenol 71 21 β-caryophyllen 12 96 và cis-β-elemen 9 67 . Trong đó eugenol là chất chiếm hàm lượng cao nhất trong tinh dầu. Tinh dầu này có khả năng ức chế mạnh sự phát triển của vi khuẩn ứng Lactobacillus fermentum và Staphylococcus aureus. Ngoài ra tinh dầu này cũng có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Bacillus subtilis và vi khuẩn Pseudomonasa eruginosa. Từ khóa Eugenol .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    1    04-10-2022
24    1    1    04-10-2022
178    9    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.