Xây dựng ứng dụng Sổ liên lạc điện tử trong trường đại học

Bài viết giới thiệu về công nghệ điện toán đám mây và khả năng ứng dụng của nó trong việc xây dựng các ứng dụng di động, cụ thể là ứng dụng Sổ liên lạc điện tử, là một dịch vụ cung cấp thông tin từ nhà trường tới sinh viên/phụ huynh thông qua ứng dụng chạy trên các thiết bị di động. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y The deployment of an application for electronic school reports in universities Nguyen Thi Loan Vu Son Lam Quy Nhon University Quy Nhon Binh Dinh Received 08 05 2018 Accepted 22 06 2018 ABSTRACT In this paper we introduce cloud computing technology and its applications in mobile apps. Specifically the application of electronic school report is an electronic service that school uses to provide information to students or guardians through mobile apps. This paper also presents the technologies and models that use Google FireBase services in building electronic school report. We provide some comparisons of methods used in management and training by software companies and also point out the usefulness of using electronic school report apps. The paper also recommends the use of this technology for management and training at Quy Nhon University. Keywords Electronic school reports Google Firebase Firebase Cloud Messaging. Corresponding author. Email loan180981@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 97-103 97 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Xây dựng ứng dụng Sổ liên lạc điện tử trong trường đại học Nguyễn Thị Loan Vũ Sơn Lâm Trường Đại học Quy Nhơn Quy Nhơn Bình Định Ngày nhận bài 08 05 2018 Ngày nhận đăng 22 06 2018 TÓM TẮT Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu về công nghệ điện toán đám mây và khả năng ứng dụng của nó trong việc xây dựng các ứng dụng di động cụ thể là ứng dụng Sổ liên lạc điện tử là một dịch vụ cung cấp thông tin từ nhà trường tới sinh viên phụ huynh thông qua ứng dụng chạy trên các thiết bị di động. Bài báo cũng trình bày mô hình giải pháp và kỹ thuật sử dụng các dịch vụ của Google Firebase trong xây dựng Sổ liên lạc điện tử. Một số so sánh về các hệ thống quản lý đào tạo do các công ty phần mềm phát triển và ứng dụng chúng tôi xây dựng đồng thời chỉ ra những tiện ích khi sử dụng Sổ liên lạc điện tử. Bài báo cũng đề xuất việc triển khai sử dụng ứng dụng này trong phạm vi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.