Một số biện pháp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo viên của khoa vật lý, trường Đại học Quy Nhơn

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích bối cảnh và thực trạng công tác đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý, Trường Đại học Quy Nhơn, bài báo đã phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý. Các biện pháp này đã được đưa ra thảo luận ở Khoa Vật lý, đã tiến hành thực hiện một số biện pháp và thu được một số kết quả nhất định. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 57-63 2 2019 2019 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN CỦA KHOA VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN LƯƠNG THẾ DŨNG Khoa Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Trên cơ sở nghiên cứu phân tích bối cảnh và thực trạng công tác đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn bài báo đã phân tích đánh giá và đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý. Các biện pháp này đã được đưa ra thảo luận ở Khoa Vật lý đã tiến hành thực hiện một số biện pháp và thu được một số kết quả nhất định. Từ khóa Vật lý đại cương sinh viên giáo viên phương pháp giảng dạy. ABSTRACT Some solutions contribute to improving the quality of high school teacher training of the Department of Physics Quy Nhon University Based on the analysis of the context and the current situation of high-school-teacher training of the Department of Physics Quy Nhon University the paper analyzed evaluated and proposed solutions to improve the quality of teacher training program of the Department of Physics. These solutions have been discussed at the Department of Physics and partially implemented which has resulted in some certain outcomes. Keywords General physics students teacher teaching methods. 1. Mở đầu Hiện nay có một số tài liệu nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo SV sư phạm thể hiện qua nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả Chu Bảo Hiệp 1 Bùi Quang Xuân 2 Thái Văn Thành 3 Nguyễn Thị Thơm 4 Phạm Minh Hùng 5 tuy nhiên các bài viết chủ yếu tập trung nghiên cứu các biện pháp phù hợp với cơ sở giáo dục và địa phương nơi các tác giả đang công tác. Nhằm khắc phục những yếu kém và bất cập nêu trên Trường Đại học Quy Nhơn cũng đã triển khai đề xuất các phương hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu của Nhà trường và của Khoa Vật lý bài báo tập trung trình bày những hạn chế trong việc giảng dạy các học phần thuộc bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    19    1    25-09-2022
2    49    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.