Dạy học phân hóa và áp dụng trong dạy học môn Ngôn ngữ lập trình cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết này trình bày một số vấn đề trong dạy học phân hóa, xây dựng quy trình dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa và áp dụng trong tiết dạy về môn Ngôn ngữ lập trình theo quan điểm phân hóa cho sinh viên thuộc ngành Sư phạm Tin học. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 Số 2 Tập 2019 13 Tr. Số101-111 2 2019 DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀ ÁP DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN THỊ ANH THI Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Dạy học phân hóa hướng tới yếu tố tiếp cận đối tượng và có tính vừa sức. Nhiệm vụ giảng viên đặt ra là phù hợp và có tính khả thi đối với các đối tượng sinh viên. Bài báo này trình bày một số vấn đề trong dạy học phân hóa xây dựng quy trình dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa và áp dụng trong tiết dạy về môn Ngôn ngữ lập trình theo quan điểm phân hóa cho sinh viên thuộc ngành Sư phạm Tin học. Kết quả đánh giá chất lượng tiết học dựa trên một số tiêu chí bước đầu cho thấy được tính hiệu quả của phương pháp và quy trình dạy học phân hóa. Từ khóa Dạy học phân hóa quy trình dạy học phân hóa phân hóa nội tại ngôn ngữ lập trình. ABSTRACT Differentiated teaching and its application in teaching programming language to students of the Faculty of Information Technology - Quy Nhon University This study is about the object-oriented and suitable differentiated teaching. The task assigned by the teacher is feasible and appropriate for the students. This paper presents some differentiated teaching issues builds the teaching procedures from the perspective of differentiated teaching and applies them to the lesson on programming language for students in Informatics Pedagogy. Quality assessment results are based on certain criteria showing the effectiveness of the methods and procedures of teaching differentiation. Keywords Differentiated teaching differentiated teaching procedure internal differentation programming language. 1. Đặt vấn đề Dạy học phân hóa DHPH đã được nghiên cứu và vận dụng ở rất nhiều nước trên thế giới đặc biệt là ở Mỹ. Năm 1974 Carol Ann Tomlinson Đại học Virginia - Mỹ đã đưa ra quan niệm về lớp học phân hóa the difference classroom . Phương pháp này đã được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    67    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.