Tình trạng thị lực của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2016

Mục tiêu của bài viết nhằm góp phần đánh giá tình trạng thị lực của học sinh từ 6 đến 10 tuổi ở tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2015 - 2016. Nghiên cứu được tiến hành trên học sinh lứa tuổi tiểu học tại ba khu vực sinh thái: Thành thị, nông thôn và miền núi. | Tập Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 Số 2 13 Số 2019 Tr. 2 2019 91-100 TÌNH TRẠNG THỊ LỰC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2016 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LOAN Khoa Giáo dục tiểu học amp Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Mục tiêu của bài báo nhằm góp phần đánh giá tình trạng thị lực của học sinh từ 6 đến 10 tuổi ở tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2015 - 2016. Nghiên cứu được tiến hành trên học sinh lứa tuổi tiểu học tại ba khu vực sinh thái thành thị nông thôn và miền núi. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ 6 tuổi có điểm thị lực trung bình là 9 66 điểm 7 tuổi là 9 59 điểm 8 tuổi là 9 46 điểm 9 tuổi là 9 32 điểm và 10 tuổi là 8 95 điểm trung bình mỗi năm giảm 0 18 điểm. Tỷ lệ trẻ bị giảm thị lực trung bình là 17 . Trong đó học sinh ở thành thị có tỷ lệ giảm thị lực là 23 81 học sinh vùng nông thôn là 15 83 và học sinh miền núi là 13 87 . Vậy thị lực của các em giảm dần từ 6 đến 10 tuổi học sinh ở thành thị có tỷ lệ giảm thị lực cao nhất tiếp đến là học sinh vùng nông thôn và thấp nhất là học sinh miền núi. Từ khóa Học sinh Bình Định học sinh tiểu học tình trạng thị lực thị lực học sinh. ABSTRACT The eyesight status of primary pupils in Binh Dinh province in the period of 2015 - 2016 The objective of the paper is to contribute to assessing the vision status of students from 6 to 10 years old in Binh Dinh province in the period of 2015 - 2016. The research is conducted on 6 514 primary school pupils in three ecological areas urban rural and mountainous area. The findings show that 6-year-old children have an average visual score of points 7 years old with points 8 years old with points 9 years old with points and 10 years old with points. The average annual decrease is points. The average visual decrease rate of children is 17 . In particular urban pupils have a visual decrease rate of rural pupils with and mountainous pupils with . So their eyesight decreases gradually from

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.