Tạp chí Khoa học: Số 2/2020

Tạp chí Khoa học: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học, tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận, hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường THPT, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN QUY NHON UNIVERSITY TAÏP CHÍ KHOA HOÏC JOURNAL OF SCIENCE CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC XAÕ HOÄI NHAÂN VAÊN VAØ KINH DOANH ISSUE SOCIAL SCIENCES HUMANITIES AND BUSINESS 14 2 2020 BÌNH ÑÒNH 04 2020 TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 14 Số 2 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 MỤC LỤC 1. Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học Phạm Thị Ngọc 2. Tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Thị Mỹ Hà Huỳnh 3. Ngôn ngữ chat trên facebook của giới trẻ 9X Bùi Thị Thúy 4. Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Thực trạng và giải pháp Phan Thị 5. An tử và vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt Nam Trần Thị Hiền 6. Mô hình và dự báo lợi nhuận cổ phiếu Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam Cao Tấn Bình Lê Mộng Huyền Phạm Nguyễn Đình 7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Logistics thông qua việc kết nối sinh viên với các doanh nghiệp Logistics Nguyễn Minh Quang Văn Công 8. Phương pháp giáo dục phản biện cho lớp học tiếng Anh ở các trường đại học Việt Nam Đoàn Nguyễn Thị Lệ Hằng Đoàn Thị Thanh 9. Hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường THPT Hồ Văn 10. Thực trạng học tiếng Pháp như ngoại ngữ hai của sinh viên khoa Ngoại ngữ tại Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Thu TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 14 Số 2 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Developing social skills for children by literary experience activities Pham Thi Ngoc Hoa Faculty of Primary School and Preschool Education Quy Nhon University Vietnam Received 05 01 2020 Accepted 19 03 2020 ABSTRACT Emotional education and social skills development for children are the important goal of Care and Education program for children. To achieve .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    12    2    04-10-2022
4    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.