Tạp chí Khoa học: Số 6/2018

Tạp chí Khoa học: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát Ẩn dụ cấu trúc trong tác phẩm “Người Mỹ Trầm Lặng” của Graham Greene, đối sánh đặc điểm phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt, sự di cư của từ lóng tiếng Anh, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN Taäp 12 Soá 6 2018 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC XAÕ HOÄI NHAÂN VAÊN amp KINH DOANH Quy Nhôn thaùng 12-2018 2 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn Tập 12 Số ISSN 6 2018 1859-0357 Tập 12 Số 6 Năm 2018 MỤC LỤC 1. Khảo sát Ẩn dụ cấu trúc trong tác phẩm Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene Phan Việt Dũng Nguyễn Thị Thanh Hà . 5 2. Tìm hiểu hoạt động tự học các môn kỹ năng thực hành tiếng của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Phương Ngọc Bùi Thị Đào . 15 3. Đối sánh đặc điểm phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt Hồ Thị Ngọc Hà . 27 4. Chuẩn đầu ra bậc 3 của sinh viên tiếng Anh học tiếng Pháp như là ngoại ngữ thứ 2 tại Đại học Quy Nhơn - Một số khó khăn nguyên nhân và giải pháp Huỳnh Thị Thu Toàn . 33 5. Sự di cư của từ lóng tiếng Anh Ngô Đình Diệu Tâm . 41 6. Đặc điểm của mạng lưới chợ ở tỉnh Phú Yên thế kỷ XIX Đinh Thị Thảo Lê Văn Duy . 49 7. Sử dụng phim tài liệu nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Nguyễn Ngọc Trinh . 59 8. Nhận thức một số nội dung liên quan đến phong trào Nước Xu Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Hợp . 69 9. Ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn bóng ném cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Quy Nhơn Lê Minh Tú . 77 10. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở xã Nhơn Lộc thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Ngân Loan . 89 3 11. Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên Mai Thị Hoàng Minh Nguyễn Vĩnh Khương . 101 12. Khái niệm cân bằng vectơ trong mạng lưới giao thông Trương Thị Thanh Phượng Trần Bảo Duy . 111 4 Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 Số Tập 6 12 2018 Số Tr. 6 2018 5-13 THE STRUCTURAL METAPHORS IN GRAHAM GREENE S NOVEL THE QUIET AMERICAN PHAN VIET DUNG NGUYEN THI THANH HA Tran Quang Dieu Lower Secondary School Department of Foreign .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    45    1    04-10-2022
5    3    1    04-10-2022
11    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.