Tạp chí Khoa học: Số 6/2019

Tạp chí Khoa học: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc, biển trong truyện kể dân gian Nam Trung Bộ, nghiên cứu cải thiện khả năng phát âm của sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học Quy Nhơn trong khóa Luyện âm, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN QUY NHON UNIVERSITY TAÏP CHÍ KHOA HOÏC JOURNAL OF SCIENCE CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC XAÕ HOÄI NHAÂN VAÊN VAØ KINH DOANH ISSUE SOCIAL SCIENCES HUMANITIES AND BUSINESS 13 6 2019 BÌNH ÑÒNH 12 2019 TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 13 Số 6 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 MỤC LỤC 1. Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc Châu Minh 2. Biển trong truyện kể dân gian Nam Trung Bộ Phan Ánh 3. Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn bóng đá cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Quy Nhơn Thái Bình Thuận Nguyễn Xuân Quắc .26 4. Nghiên cứu cải thiện khả năng phát âm của sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học Quy Nhơn trong khóa Luyện âm Nguyễn Hoài Dung Bùi Thị Minh Nguyệt Lê Thị Thanh 5. Tìm hiểu thói quen đọc của học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh 6. Động từ trong các bài hát tiếng Anh về tình yêu Nguyễn Thị Ngọc Hường Bùi Nguyễn Phương 7. Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lý nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh Nguyễn Ngọc 8. Công tác phòng không nhân dân ở Quân khu 4 trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ 1964 - 1973 Nguyễn Doãn Thuận Nguyễn Văn 9. Một số chỉ tiêu nhân trắc và tình trạng dinh dưỡng của học sinh từ 6 - 10 tuổi thuộc khu vực miền núi tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Tường TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 13 Số 6 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 10. Vận dụng phân tích dữ liệu lớn trong thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Ngọc Tuệ TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN From Metaphysics to Deconstruction Chau Minh Hung Faculty of Primary School and Preshool Education Quy Nhon University Received 31 08 2019 Accepted 30 09 2019 ABSTRACT The article briefly describes the movement of knowledge in Western thought history 1 The source of Metaphysics 2 The dominance .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.