Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn

Chữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều nền tảng an toàn. Bài viết đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn Zn. | Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Về một iải pháp n n cao độ an toàn cho lƣợc đồ chữ ý số tron vành hữu h n Zn Nguyễn Đào Trường Lê Văn Tuấn Tóm tắt Chữ ký số ngày càng được sử dụng Pohli - ellman chỉ c thể áp dụn để iải bài rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều toán lo arit rời r c tr n trƣờn hữu h n nền tảng an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa ài báo c bố cục nhƣ sau Mục II nhắc l i trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn Zn. một số ý hiệu và định n hĩa sẽ đƣợc sử dụn Abstract The digital signature is tron bài. Tiếp đến Mục III sẽ đƣa ra iải pháp increasingly widely used and it is the mandatory đề xuất. Mục IV sẽ là các ết quả thực n hiệm requirement for many security platforms. The và cuối c n là Mục Kết luận. paper proposes a solution to improve the security II. MỘT SỐ KÝ IỆU VÀ ĐỊN NG ĨA of digital signature scheme based on the problem of discrete logarithm on finite ring Zn. A. Định nghĩa 1 Từ khóa chữ ký số vành hữu hạn logarit Hàm chuyển một xâu rời rạc. có độ dài h u h n bất kỳ thành u có độ dài Keywords Digital signature finited rings 512 bit hàm là hàm SHA512 . discrete logarithm. B. Định nghĩa 2 I. GIỚI THIỆU Hàm đổi một xâu nhị phân thành số Lƣợc đồ ElGamal 4-5 và các biến thể của nguyên không quá T bit ký hiệu là nó 6-7 tr n trƣờn hữu h n h n an toàn . Tương ứng cặp tron nhữn t nh huốn lộ h a phi n ho c thành số a tính theo công thức tr n h a phi n và n uy n nh n d n đến mất . an toàn cho các lƣợc đồ này là c n hai bậc của phần tử sinh điều này đƣợc chỉ ra tron các C. Định nghĩa 3 ết quả n hi n cứu li n quan 8-12 . Để hắc Hàm có chức năng đổi số nguyên phục nhữn điểm tồn t i này các nhà hoa học không âm a thành xâu nhị phân. Ký hiệu là tron nƣớc 1-3 13 và tr n thế iới đã . Giả sử ứng với số nguyên n hi n cứu 14-15 và phát triển các lƣợc đồ không âm thì chữ ý số tr n vành hữu h n . Một số lý do . đƣợc đƣa ra nhƣ sau Thứ nhất trên vành cho phép che iấu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    1    30-09-2022
389    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.