Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Đoàn Thượng

"Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Đoàn Thượng"là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập Giải tích 11. Mời các em cùng tham khảo. | SỞ GD amp ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN GIẢI TÍCH 11 - BÀI SỐ 4 Năm học 2016 2017 ĐỀ CHẴN Dành cho thí sinh có số báo danh chẵn PHẦN 1 3 điểm Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1 Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề A. lim x 2 B. lim x3 C. lim 4 D. lim x3 x x x x Câu 2 Cho lim f x 2 lim g x hỏi lim f x .g x bằng bao nhiêu trong các x x x giá trị sau A. B. 300 C. 20 D. 2x 3 Câu 3 Cho hàm số f x các mệnh đề sau mệnh đề nào sai x 1 A. Hàm số liên tục tại x 3 B. Hàm số liên tục tại x 2 C. Hàm số liên tục tại x 1 D. Hàm số liên tục tại x 4 17 Câu 4 Dãy số nào sau có giới hạn bằng 3 n 2 2n 1 2n 1 2n 2 17 n 2 2 A. un B. un C. un D. un 5n 3n 2 5n 3n 2 5n 3n 2 5n 3n 2 n2 1 Câu 5 Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu lim n 2 A. 1 B. 1 C. 0 D. n 1 2 3 n Câu 6 Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu lim A. -1 B. 1 C. - D. x 2 x 15 2 Câu 7 Giới hạn của hàm số sau đây bằng bao nhiêu lim x 3 x 3 1 A. B. 2 C. 8 Câu 8 Cho hàm số f x x5 x 1 . Xét phương trình f x 0 1 trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai A. 1 có nghiệm trên khoảng -1 1 B. 1 có nghiệm trên khoảng 0 1 C. 1 có nghiệm trên R D. Vô nghiệm Câu 9 Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau với k là số nguyên dương 1 19 A. lim 0 B. lim n k C. lim 0 D. lim n k nk nk Câu 10 Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. lim n 2 n n B. lim 2n3 2n 2 n 1 C. lim 2n 1 1 D. lim 2n 2 3n 1 Câu 11 Trong các phương pháp tìm giới hạn xlim 1 x x dưới đây phương pháp nào là phương pháp thích hợp A. Nhân và chia với biểu thức liên hợp 1 x x . 2 B. Chia cho x C. Phân tích nhân tử rồi rút gọn D. Sử dụng định nghĩa với x Câu 12 Trong các hàm số sau hàm số nào liên tục trên R. 3x 5 x2 1 A. f x x 3 x 2 B. f x C. f x D. f x x 1 x 3 x Câu 13 Cho hàm số y f x liên tục tại x0 hỏi lim f x bằng các giá trị nào sau đây x x0 A. f x0 B. f 2 C. f 2 D. f 3 Câu 14 Cho lim f x 2 lim g x 3 hỏi lim f x g x bằng bao nhiêu trong các x x0 x x0 x x0 giá trị sau A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 x 7x 2 Câu 15 Cho f x với x 0 phải bổ sung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    12    1    03-10-2022
154    13    1    03-10-2022
30    9    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.