Tác dụng của phong thái lãnh đạo theo kiểu tiếp cận trao đổi và chuyển biến lên động lực làm việc và gắn kết nguồn nhân lực tại các Bệnh Viện công lập

Có rất nhiều yếu tố, nhiều phong cách lãnh đạo tác động đến động lực làm việc và sự gắn kết của nhân viên. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố thuộc phong cách lãnh đạo theo kiểu tiếp cận trao đổi và chuyển biến có tác động, mức độ và chiều hướng tác động của nó đến động lực làm việc và sự gắn kết của nhân viên y tế tại các bệnh viện công để đưa ra hàm ý quản trị. | TOÅNG QUAN amp NGHIEÂN CÖÙU trình phoûng vaán. . Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu Soá lieäu ñònh löôïng Tác dụng của phong thái lãnh sau khiđạothu thaäptheo ñöôïc kieåmkiểu tiếp tra laøm saïch maõ cận hoaù vaø . Thieát keá nghieân cöùu Moâ taû caét ngang nhaä p baè n g phaàn meà m Epidata xöû lyù thoáng keâ trao đổi và chuyển biến lên động baèng phaà thoán lực g n meàm keâ làm suy luaän việc Stata 11 vôùi thoángvà kieåm ñònh gắn keâ moâ . taû vôùkết i tyû leä 2 . Côõ maãu vaø caùch choïn maãu nguồn nhân lực tại các Bệnh Viện . Côõ maãu công lập . Ñaïo ñöùc nghieân cöùu Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Phan Söû Cảnh duïng coâPháp ng thöùcHuỳnh Chí tính côõ maã Dũng u cho Mai moät tyû Ngọcphöông leä ñeå Khương laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn Tóm tắt toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích nghieân cöùu. Đặt vấn đề Có N rấtZnhiều 2 x yếu tố 2 nhiều phong cách lãnh đạo tác động đến động lực làm việc và sự 1 px gắn kết của nhân Nghiên cứu này nhằm xác Keáyếu t quaû tố thuộc phong cách lãnh đạo theo kiểuVôùtiếp i Z cận trao 1 96 öù ng vôùđổi i và chuyển 0 05 biến p 0 37 3 có tác 0 14 động mức độ và chiều hướng tác động của nó đến tính ñöôïc N 334. Döï phoøng khoaûng 20 ñoái töôïng töø động lực làm việc và sự gắn kết của nhân viên y tế tại các choái traû lôøi cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con Kieánviện thöùccông đểmeï cuûa baø đưaveàracaùhàm ý quản ch cho treû aêntrị. döôùi 5 tuoåi. Phương pháp Nghiên cứu định lượng mô tả cắt ngang buù ñuùngxửkhi lý bò sốtieâ liệuu chaû bằngy phần mềm Smart PLS . với sốCaùlượng ch choïmẫu n maãulà 938 nhân viên y tế tại 5 bệnh viện công trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Choï Thực n maã hiệnu nhieà u giai ñoaïn không tham số lần lặp lại để kiểm định thang đo mô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.