Bài giảng Sắc ký khí cơ bản

"Bài giảng Sắc ký khí cơ bản" trình bày các nội dung nguyên tắc cơ bản của sắc ký khí; cột sắc ký; sắc ký là một quá trình phân tách; đối tượng phân tích của sắc ký khí; máy sắc ký khí (GC) và sự di chuyển của mẫu; kỹ thuật tiêm mẫu trong sắc ký khí; tiêm chia dòng – Split Mode; các thông số của SSL Injector . | Sắc ký khí cơ bản Nguyên tắc cơ bản của sắc ký khí 2 Cột sắc ký Các chất trong hỗn hợp được tách ra khi đi qua cột mao quản silica Fused Silica capillary column Lớp pha tĩnh được phủ ở mặt trong của cột mao quản silica 3 Sắc ký là một quá trình phân tách 4 Đối tượng phân tích của sắc ký khí Hợp chất hữu cơ dạng lỏng hoặc khí điểm sôi thấp lt 400oC Hợp chất hữu cơ có điểm sôi thấp được giữ trên nền rắn Solid Matrix Hợp chất hữu cơ có điểm sôi cao nhưng có thể phân tích sau khi tạo dẫn xuất tạo dẫn xuất làm giảm điểm sôi 5 Máy sắc ký khí GC và sự di chuyển của mẫu 6 Kỹ thuật tiêm mẫu trong sắc ký khí Kỹ thuật tiêm mẫu lỏng bằng Syringe SSL injector tiêm mẫu chia dòng không chia dòng dùng phổ biến PTV tiêm mẫu theo chương trình nhiệt On column tiêm mẫu trực tiếp vào cột Các kỹ thuật khác Tiêm mẫu bằng van Sample valve khí hoặc lỏng Head-space không gian hơi lỏng hoặc rắn Purge and trap mẫu nước Thermal desorption giải hấp nhiệt rắn SPME vi chiết pha rắn hơi lỏng hoặc rắn. Pyrolizer nhiệt phân rắn . 7 Tiêm mẫu chia dòng không chia dòng - Split Splitless injector 8 Tiêm chia dòng Split mode 9 Tiêm chia dòng Split mode 10 Tiêm không chia dòng Splitless mode 11 Các thông số của SSL injector Nhiệt độ Đủ cao để làm bay hơi nhanh mẫu Tiêm chia dòng Mẫu nồng độ cao Chuyển mẫu nhanh hình dạng peak đẹp Tiêm không chia dòng Mẫu nồng độ thấp Hình dạng peak kém nhưng cho độ nhạy cao Dòng khí Khí purge septum 12 Pha tĩnh - Stationary Phase 13 Độ phân giải - Resolution 14 Độ phân giải và chiều dài cột Chiều dài cột tăng gắp đôi thì độ phân giải tăng khoảng 40 nhưng thời gian phân tích tăng gấp đôi 15 Độ phân giải và đường kính cột Đường kính cột nhỏ càng nhỏ thì độ phân giải càng cao 16 Lựa chọn đầu dò cho mẫu phân tích 17 Sử dụng đầu dò theo lĩnh vực ứng dụng 18 Cảm ơn đã lắng nghe 19

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    7    3    25-09-2022
2    53    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.