Assessing the influence of exchange rate on agricultural commodity export price: Evidence from Vietnamese coffee

The purpose of this paper is to evaluate the influence of VND/USD exchange rate on Vietnamese coffee export price (PVN). The study uses cointegration test, Granger causality test and vector autoregression (VAR) model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    15    1    02-10-2022
92    108    2    02-10-2022
83    94    2    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.