Corruption and SME financing structure: the case of Vietnamese manufacturing

Corruption has been evidenced as one of the major factors that drive a firm’s dynamics and growth. This study examines the relationship between corruption and financing structure decisions of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    30-09-2022
50    13    1    30-09-2022
6    7    1    30-09-2022
3    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.