Mathematical model for malicious objects in computer network with the effect of education campaign

In this paper, a modified SI1I2R model for the transmission of malicious objects in a computer network with the effect of the education campaign and its applications were proposed and analyzed. The standard method is used to analyze the behaviors of the proposed model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    134    4    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.