Impact of frequency shift on nonlinear compensation using optical phase conjugation for M-QAM signals

In this paper, we investigate the impact of frequency shift on the nonlinear compensation using OPC for high symbol rate, high level modulation format signals. This will be important to understand the tolerance of the OPC techniques against such a practical condition for actual system implementations. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.