Mesenchymal stem cells transplantation reduces diabetic nephropathy

Stem cells are an alternative and attractive source of therapy because of their proliferative nature and the ability to produce distinct specialized cells. Mesenchymal stem cells (MSCs), which are derived from bone marrow, possess an anti-inflammatory property and the ability of selfrenewal and differentiation into a variety of specialized cells. MSCs are widely used to treat different diseases including DN and they have shown encouraging outcomes. This review provides details about the regenerative efficiency of using MSCs in treating diabetic nephropathy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.