Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 5 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư" giúp các bạn sinh viên tìm hiểu tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường; bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư; bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa; các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản; các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. | BÀI 5 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ . Vũ Văn Hân Đại học Kinh tế quốc dân TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Trong quan hệ thuê mướn lao động có quan điểm cho rằng người có của kẻ có công máy móc sinh ra lời. Người có của ở đây là các ông chủ . Họ được hưởng lợi nhuận và nguồn gốc của lợi nhuận là do máy móc tạo ra. Kẻ có công ở đây là những công nhân làm thuê. Họ có công lao động cho ông chủ và được hưởng tiền lương. Tiền lương phản ánh quan hệ bình đẳng giữa giới chủ và giới thợ. Quan điểm trên có đúng hay không Lý luận giá trị thặng dư của sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi trên. MỤC TIÊU Hiểu được tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường Hiểu được bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Hiểu được bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa Hiểu thực chất và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản Hiểu được các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. NỘI DUNG Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản Quá trình sản xuất giá trị thặng dư Tiền công trong chủ nghĩa tư bản Tích lũy tư bản Quá trình lưu thông của tư bản Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 1. SỰ CHUYẾN HOÁ CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN . Công thức chung của tư bản . Hàng hoá sức lao động . CÔNG THỨC CHUNG CỦA TƯ BẢN Tiền tệ thông thường H T H 1 Tiền tệ là tư bản T H T 2 Tiền tệ chỉ chuyển hóa thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hóa. . HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Khái niệm sức lao động Tổng hợp thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể sống của con người. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá Người lao động phải được tự do về thân thể Người lao động không có tư Người lao động được tự do Người lao động không liệu sản xuất để sản xuất ra về thân thể có tư liệu sản xuất của cải. . HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động Một là giá trị của hàng hóa sức lao động Phần giá trị ngang với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    1    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.