Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - TS. Nguyễn Hoài Phương

"Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3: Thị trường tài chính" với mục tiêu tìm hiểu các chức năng và vai trò của thị trường tài chính; cấu trúc của thị trường tài chính; các công cụ trên thị trường tài chính. | BÀI 3 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Giảng viên TS. Nguyễn Hoài Phương Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Các giao dịch chứng khoán trên thị trường Ngày 1 3 2013 Chị Lan mua 1000 cổ phiếu của NHTM cổ phần Công Thương Mã CTG được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh HOSE . 1. Việc mua cổ phiếu CTG được diễn ra tại thị trường phi chính thức hay thịị trường g chính thức 2. Chị Lan có phải là nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ 3. Khi giao dịch được thực hiện có nghĩa là chị Lan đã cho ngân hàng vayy một khoản tiền tương g ứng g với g giá trị lô cổ p phiếu 2 MỤC TIÊU Giúp học viên nhận biết được các bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. chính Phân biệt thị trường cấp 1 và cấp 2 thị trường tiền tệ và thị trường vốn thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần thị trường chính thức và phi chính thức sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung. Biết được các công cụ chủ yếu được mua bán trên thị trường tài chính. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu. 3 NỘI DUNG Chức năng và vai trò của thị trường tài chính Cấu trúc của thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính 4 1. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH . Chức năng của thị trường chứng khoán 1 2 Vai . V i trò ò của ủ thị hị trường ờ tài ài chính hí h . Các chủ thể trên thị trường tài chính 5 . CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Khái niệm Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua và bán các công cụ tài chính. chính Chức năng Chuyển giao vốn biến tiết kiệm thành đầu tư. Cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư Huy động phân bổ liên thông thời không gian 6 . CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Dẫn chuyển vốn biến các khoản tiết kiệm thành đầu tư. Vốn được dẫn chuyển trực tiếp từ chủ thể thừa vốn tới chủ thể có nhu cầu về vốn. Do vậy thị trường tài chính là kênh dẫn vốn trực tiếp hay còn gọi là con đường tài chính trực tiếp . 7 . VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.