Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

"Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước" tìm hiểu về bản chất của nhà nước, hành chính nhà nước, vai trò của hành chính nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước. | Bồi dưỡng chuyên viên chính LÝ LU ẬN V Ề HÀN H CHÍN H N HÀ N ƯỚC TS. BÙI QUANG XUÂN Hôm nay là ngày 12 11 20 giờ chính xác là 05 46 49 AM TS. BÙI QUANG XUÂN buiquangxuandn@ 0913 183 168 Bồi dưỡng chuyên viên chính BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC n Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị n Có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội n Nhằm thể hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng BẢN CHẤT CỦA NHÀ TÍNH GIAI CẤP NƯỚC VAI TRÒ XÃ HỘI - Nhà nước là sản phẩm của xã hội có Nhà nước là một tổ giai cấp chức quyền lực công là phương thức tổ chức - Nhà nước là bộ máy bảo đảm lợi ích chung trấn áp đặc biệt của của xã hôi. giai cấp này đối với C. MÁC KHI NÓI TỚI VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ TRONG XÃ HỘI quot Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên một quy mô tương đối lớn thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng quot . Bồi dưỡng chuyên viên chính I. HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ LÀ GÌ Sự tác động có định hướng và tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng các phương thức nhất định để đạt tới những mục tiêu nhất định. ü Mục tiêu này có thể do các thành viên trong tổ chức tự thống nhất với nhau cũng có thể do người đứng đầu tổ chức xây dựng và giao cho tổ chức thực hiện. ü Nhưng cũng có những tổ chức được hình thành để thực hiện những mục tiêu được xác định trước. Khi đó bản thân tổ chức không thể tự mình làm thay đổi mục QUẢN LÝ LÀ GÌ QUẢN LÝ LÀ GÌ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LÀ GÌ Một dạng quản lý xã hội đặc biệt xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội có tính chất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    03-10-2022
23    21    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.