Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 1 - ThS. Vũ Thị Thúy Vân

"Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán" với các kiến thức khái quát về thị trường chứng khoán; vai trò của thị trường chứng khoán; giả thiết thị trường hiệu quả; một số thị trường chứng khoán trên thế giới; xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bộ môn Thị trường chứng khoán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu học phần Nắm được các khái niệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán Có các hiểu biết cơ bản về các phương pháp định giá chứng khoán Hiểu rõ các phương thức phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành Có các kiến thức và kỹ năng giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hiểu rõ về hệ thống thanh toán lưu ký chứng khoán và hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. II. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Bài 2 Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Bìa 3 Trái phiếu và định giá trái phiếu Bài 4 Phát hành chứng khoán Bài 5 Giao dịch chứng khoán Bài 6 Lưu ký thanh toán chứng khoán và hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán 2 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giảng viên ThS. Vũ Thị Thúy Vân - Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế Vào ngày 11 10 2013 Vinashin đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu niêm yết trên thị trường Chứng khoán Singapore. 1. Mục tiêu của đợt phát hành trái phiếu này là gì 2. Đơn vị nào đứng ra bảo lãnh cho Vinashin phát hành 3. Nghĩa vụ của nhà phát hành trong thương vụ phát hành trái phiếu vay vốn là gì 4 MỤC TIÊU Hiểu được các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán vị trí vai trò của thị trường chứng khoán trong cấu trúc thị trường tài chính Hiểu được các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán Phân biệt được các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Hiểu được các lý thuyết cơ bản xoay quanh khái niệm thị trường hiệu quả vận dụng giả thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phân tích được xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. 5 NỘI DUNG Khái quát về thị trường chứng khoán Vai trò của thị trường chứng khoán Giả thiết thị trường hiệu quả Một số thị trường .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    7    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.