Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 2 - ThS. Trần Thị Lan Hương

"Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu" thông qua bài học này giúp các bạn trình bày được khái niệm đặc điểm và cách phân loại cổ phiếu; các bước trong định giá cổ phiếu. | BÀI 2 CỔ PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Giảng viên ThS. Trần Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Phát hành cổ phiếu kèm quyền mua cổ phiếu Ngày 18 9 2013 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Mã chứng khoán VNX phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6 1. Loại cổ phiếu này là loại cổ phiếu nào 2 MỤC TIÊU Trình bày được khái niệm đặc điểm và cách phân loại cổ phiếu. Trình bày được các bước trong định giá cổ phiếu. 3 NỘI DUNG Cổ phiếu Định giá cố phiếu 4 1. CỔ PHIẾU . Khái niệm . Phân loại cổ phiếu 5 5 . KHÁI NIỆM Khái niệm về cổ phiếu Cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Bản chất Mối quan hệ góp vốn sở hữu. Thời hạn Không xác định. 6 . PHÂN LOẠI CỔ PHIẾU . Phân loại theo quyền lợi cổ đông nắm giữ . Cổ phiếu quỹ 7 . PHÂN LOẠI THEO QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ Cổ phiếu thường Là cổ phiếu biểu hiện quyền sở hữu công ty bắt buộc phải có của mỗi công ty cổ phần. Cổ phiếu ưu đãi Là quyền dành cho những cổ đông những quyền ưu tiên hơn so với cổ phiếu thường. 8 . PHÂN LOẠI THEO QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ tiếp theo Cổ phiếu thường Quyền lợi Quyền được hưởng cổ tức cổ tức không ổn định theo sự tăng trưởng của công ty. Quyền được bỏ phiếu tham gia các sự kiện như đại hội cổ đông Quyền được mua trước Các cổ đông hiện tại có quyền được mua trước cổ phiếu của công ty khi nó được phát hành ra thị trường với giá ưu đãi. 9 . PHÂN LOẠI THEO QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ tiếp theo Cổ phiếu ưu đãi Quyền lợi Được hưởng cổ tức cố định và trước cổ đông thường. Thu nhập ổn định nhưng không có quyền sở hữu với công ty phát hành. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận được lợi nhuận cũng như tài sản thanh lý trước cổ đông thường và sau trái chủ. 10 . PHÂN LOẠI THEO QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ tiếp theo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.