Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 6 - TS. Lê Thị Hương Lan

"Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Lưu ký, thanh toán chứng khoán và hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán" với các nội dung hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. | BÀI 6 LƯU KÝ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giảng viên TS. Lê Thị Hương Lan ThS. Trần Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Mua bán cổ phiếu đã niêm yết nhưng nhà đầu tư chưa lưu ký cổ phiếu Nhà đầu tư Nguyễn Văn An mua và giữ 300 cổ phiếu của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện mã chứng khoán PTI từ lúc công ty chưa niêm yết trên HOSE. Nhà đầu tư An chưa lưu ký 300 cổ phiếu này tại trung tâm lưu ký. 1. Nhà đầu tư này có được phép bán số cổ phiếu đang nắm giữ qua sở giao dịch không 2. Nhà đầu tư này phải làm gì để có thể bán được số cổ phiếu đó 2 MỤC TIÊU Hiểu được các vấn đề cơ bản về khái niệm vai trò của hệ thống lưu ký chứng khoán mô hình tổ chức và chức năng của trung tâm lưu ký chứng khoán. Hiểu được các vấn đề liên quan tới hoạt động đăng ký lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán. Hiểu được các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin như vai trò đặc điểm các nguồn thông tin và chỉ số giá chứng khoán. Nắm rõ các quy định của pháp luật về công bố thông tin. 3 NỘI DUNG Hệ thống đăng ký lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán. Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. 4 1. HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN . Khái niệm các hoạt động và vai trò của hệ thống. . Hoạt động đăng ký chứng khoán. . Hoạt động lưu ký chứng khoán. . Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán. 5 . KHÁI NIỆM CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG Khái niệm Hệ thống lưu ký đăng ký thanh toán bù trừ chứng khoán là một hệ thống cơ sở vật chất và con người phục vụ cho các xử lý trước và sau giao dịch bao gồm đăng ký chứng khoán lưu ký chứng khoán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để giao dịch chứng khoán được diễn ra suôn sẻ. 6 . KHÁI NIỆM CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG tiếp theo Các hoạt động của hệ thống Hoạt động đăng ký là việc đăng ký các thông tin về chứng khoán và quyền sở hữu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.