Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

Với mục tiêu giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ học tập, giới thiệu "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 4: Hàm số nhiều biến" với các nội dung kiến thức khái niệm hàm số n biến số; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số; đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số; ứng dụng của đạo hàm trong phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 4 HÀM SỐ NHIỀU BIẾN ThS. Bùi Quốc Hoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Một doanh nghiệp sử dụng một hệ thống máy để sản xuất sản phẩm. Các yếu tố đầu vào được chia ra thành hai yếu tố là lao động và tư bản. Theo thiết kế ứng với mỗi lượng kết hợp lao động và tư bản doanh nghiệp sẽ nhận được một sản lượng sản phẩm tương ứng. 1. Mô hình toán học mô tả quan hệ giữa các yếu tố như thế nào 2. Khi một yếu tố thay đổi lượng nhỏ yếu tố còn lại được giữ nguyên thì ta có thể tìm được sự thay đổi xấp xỉ của sản lượng như thế nào 3. Khi các yếu tố sản xuất đều thay đổi một lượng nhỏ thì ta có thể tìm sự thay đổi xấp xỉ của sản lượng như thế nào 4. Nếu ta chỉ tăng một yếu tố sản xuất thì sự thay đổi của sản lượng sẽ như thế nào 2 MỤC TIÊU Phát biểu được khái niệm hàm số n biến số Tìm được và biểu diễn được miền xác định và đường mức của hàm số 2 biến số trên mặt phẳng Tìm được đạo hàm riêng của hàm số tại một điểm theo định nghĩa Tìm được đạo hàm riêng bằng cách sử dụng các quy tắc tìm đạo hàm Lập được biểu thức vi phần toàn phần của hàm 2 biến số Tìm được các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số 2 biến số Tìm được và phát biểu được ý nghĩa giá trị cận biên Nêu được biểu hiện toán học của quy luật lợi ích cận biên giảm dần. 3 NỘI DUNG Khái niệm hàm số n biến số Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số Ứng dụng của đạo hàm trong phân tích kinh tế 4 1. KHÁI NIỆM HÀM SỐ N BIẾN SỐ . Khái niệm hàm số 2 biến số . Khái niệm hàm số n biến số . Một số mô hình hàm số trong phân tích kinh tế 5 . HÀM SỐ HAI BIẾN SỐ Một hàm số f xác định trên miền D R2 là một quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M x y D với một và chỉ một số thực w. Ký hiệu f D R x y w f x y Tập D được gọi là miền xác định của hàm số f T w R tồn tại x y D sao cho w f x y được gọi là tập giá trị của hàm số f. Khi hàm số cho bởi biểu thức f x y và không cho trước miền xác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.