Bài giảng Luật Xây dựng: Chương 6 - Nguyễn Quốc Lâm

"Bài giảng Luật Xây dựng - Chương 6: Chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng" thông tin đến các bạn những kiến thức quy định lập chi phí, nguyên tắc quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng. | Nguyễn Quốc Lâm Khoa Xây dựng CHƯƠNG 6. CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Nghị định số 32 2015 NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 37 2015 NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Thông tư số 06 2016 TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư số 07 2016 TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Thông tư số 08 2016 TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Thông tư số 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Mục tiêu SV hiểu về quy định lập chi phí nguyên tắc quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điều 132 1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư hiệu quả dự án phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng tính đủ theo từng dự án công trình gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường. 2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đo bóc khối lượng công trình giá ca máy và thiết bị thi công điều chỉnh dự toán xây dựng chỉ số giá xây dựng kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ định giá xây dựng công bố các chỉ tiêu định mức xây dựng chỉ số giá xây dựng. 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê tổ chức cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. 4. Việc thanh tra kiểm tra kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở điều kiện cách thức xác định chi phí đầu tư xây Bài giảng Luật Xây dựng Trang 111

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    1    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.