Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

"Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 1: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số" giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về hàm 1 biến; bước đầu làm quen với các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 2 Mục tiêu Sinh viên cần nắm vững các kiến thức về phép tính vi phân tích phân của hàm số một cách hệ thống từ các khái niệm toán học đến các ý nghĩa của chúng trong phân tích kinh tế Có kỹ năng tính toán tốt đạo hàm vi phân tích phân Hơn nữa sinh viên còn phải biết cách vận dụng các kiến thức này trong việc xây dựng và phân tích các mô hình kinh tế. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số Bài 2 Đạo hàm và vi phân của hàm số Bài 3 Ứng dụng của đạo hàm trong toán học và trong phân tích kinh tế Bài 4 Đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến Bài 5 Cực trị của hàm nhiều biến Bài 6 Nguyên hàm và tích phân bất định Bài 7 Tích phân xác định 1 BÀI 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ ThS. Đoàn Trọng Tuyến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Một nhà sản xuất hoạt động trong môi trường độc quyền lượng cầu đối với sản phẩm ở mỗi mức giá p là Q 200 0 25p Biết rằng lượng chi phí cần bỏ ra để sản xuất Q sản phẩm là TC Q3 7Q 2 30Q 20 Hãy tính lợi nhuận của nhà sản xuất theo mức sản lượng Q 3 MỤC TIÊU Nắm được các khái niệm cơ bản về hàm 1 biến biến số quan hệ hàm số Bước đầu làm quen với các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế. 4 NỘI DUNG Biến số Quan hệ hàm số Các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế 5 1. BIẾN SỐ . Khái niệm biến số . Các biến số kinh tế 6 . KHÁI NIỆM BIẾN SỐ Biến số là một ký hiệu mà ta có thể gán cho nó một số bất kỳ thuộc một tập hợp số X cho trước X là một tập con không rỗng của tập hợp số thực R . Ký hiệu x X. Tập X được gọi là miền xác định của biến số x. 7 . CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ Các biến số thường sử dụng trong kinh tế học p Giá cả price Qs Lượng cung Quantily Supplied Qd Lượng cầu Quantily Demanded C Tiêu dùng Consumption I Đầu tư Investment U Lợi ích Utility TC Tổng chi phí Total Cost TR Tổng doanh thu Total Revenue Tổng doanh thu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    4    1    30-09-2022
89    4    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.