Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

"Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam" trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. | Bài 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2011. 2. Văn kiện Đại hội Đảng VIII IX X XI. 3. Đường cách mệnh. Hồ Chí Minh toàn tập tập 2 Nxb Chính trị quốc gia trang 289 280. 4. Ba mươi năm hoạt động của Đảng. Hồ Chí Minh toàn tập tập 10 Nxb Chính trị quốc gia trang 7 22. 5. PGS. TS. Nguyễn Khánh Bật Chủ biên quot Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc quot . Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2010. Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Bài này gồm hai nội dung lớn Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Mục tiêu Luận giải tính tất yếu thành lập Đảng cộng sản và vai trò tính sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc tổ chức thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nắm vững quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Nắm vững quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền mối quan hệ giữa Đảng và Dân. Hiểu và liên hệ thực tiễn những vấn đề cơ bản trong quan điểm Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay. 53 Bài 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam Tình huống dẫn nhập Tình huống 1 Trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân có ba điều kiện quan trọng đảm bảo thắng lợi đó là Có lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin Có tổ chức lãnh đạo Đảng cộng sản Có lực lượng. Trong ba điều kiện trên sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định nhất đảm bảo thành công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.