Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

"Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung pháp luật trong hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và áp dụng pháp luật trong hành chính nhà nước . | BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁP LUẬT TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS. BÙI QUANG XUÂN Hôm nay là ngày 12 11 20 giờ chính xác là 05 49 09 AM TS. BÙI QUANG XUÂN buiquangxuandn@ 0913 183 168 QUAN NIỆM CỦA MÁC Pháp luật phải lấy xã hội làm cơ sở pháp luật phải là sự biểu hiện của lợi ích và nhu cầu chung trong xã hội BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH I. PHÁP LUẬT TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT Hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung phản ánh đời sống kinh tế - xã hội ü Do nhà nước đặt ra ü Nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo PHÁP LUẬT Xét về bản chất chứa đựng trong nó tính giai cấp và tính xã hội. Xét về mặt thuộc tính 3 thuộc tính ü Tính quy phạm phổ biến ü Tính xác định chặt chẽ về CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Quy phạm pháp luật Là đơn vị nhỏ nhất cấu thành HTPL điều chỉnh một quan hệ xã hội cụ thể Chế định pháp luật Là một nhóm quy phạm pháp luật có đặc điểm chung điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng Ngành luật Là hệ thống các quy phạm pháp luật nhăm điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong một lĩnh vực nhất định của đời sống HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QPPL VB LUẬT CHẾ ĐỊNH HỆ THỐNG LUẬT PHÁP LUẬT VB DƯỚI LUẬT NGÀNH LUẬT CẤU TRÚC BÊN TRONG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁI NIỆM Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung Do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện Nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng nhất định SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KN PHÁP LUẬT VÀ KN QPPL Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự ü QPPl là một quy tắc xử sự một đơn vị một tế bào của Pháp luật PL điều chỉnh các quan hệ xã hội ü QPPl điều chỉnh một QHXH cụ thể ĐẶC ĐIỂM QUY PHẠM PHÁP LUẬT Nội dung Quy phạm Quy phạm pháp luật là của quy pháp luật do phạm pháp quy tắc xử sự NN ban hành mang tính bắt luật thể hiện buộc chung và bảo đảm hai mặt Cho thực hiện phép và bắt buộc CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT QPPL GỒM 3 BỘ PHẬN HỢP THÀNH CHẾ TÀI Hậu quả sẽ như thế nào nếu vi phạm pháp luật GIẢ ĐỊNH Ai Tổ chức nào Ở vào điều kiện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.