Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Hồ Đình Bảo

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Thị trường yếu tố sản xuất" giúp người học nắm bắt được tính chất đặc thù của cầu đối với yếu tố sản xuất; xây dựng được nguyên tắc sử dụng tối ưu các yếu tố sản xuất nói chung và lao động nói riêng của các doanh nghiệp; giải thích được hành vi cung ứng của người lao động trên thị trường. | BÀI 7 THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT Giảng viên ThS. Hồ Đình Bảo Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nỗi lo về sự ảnh hưởng của vách đá tài khóa Suy thoái kinh tế làm giảm cầu đối với hàng hóa dịch vụ. Do đó làm giảm cầu lao động và tiền lương trả cho người lao động. 1. Tại sao nói cầu hàng hóa dịch vụ giảm dẫn đến cầu lao động giảm và tiền lương giảm 2. Theo các bạn chính phủ Mỹ cần làm gì để khắc phục tình huống này 2 MỤC TIÊU Nắm bắt được tính chất đặc thù của cầu đối với yếu tố sản xuất Xây dựng được nguyên tắc sử dụng tối ưu các yếu tố sản xuất nói chung và lao động nói riêng của các doanh nghiệp Giải thích được hành vi cung ứng của người lao động trên thị trường. 3 NỘI DUNG Những vấn đề chung về thị trường yếu tố sản xuất Thị trường lao động 4 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT . Giả định . Giá và thu nhập các yếu tố sản xuất . Cầu với các yếu tố sản xuất . Nguyên tắc sử dụng các yếu tố sản xuất 5 . GIẢ ĐỊNH Các yếu tố sản xuất của thị trường chia thành ba nhóm cơ bản Lao động L_ Labour - giá lao động w wage Đất đai Land giá của đất r rent Vốn Kapital giá của vốn I interest . 6 . GIÁ VÀ THU NHẬP CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT Lượng yếu tố Sf sản xuất f Giá và sản lượng cân bằng Q f và P f được xác định tại giao điểm của đường cung và đường cầu. Pf Bất kỳ sự thay đổi của cung và cầu trên thị trường yếu tố sẽ dẫn tới sự thay đổi giá các yếu tố sản xuất. Thu nhập của yếu tố sản xuất f Df Qf Lượng yếu tố sản xuất f 7 . CẦU ĐỐI VỚI YẾU TỐ SẢN XUẤT Đặc điểm đường cầu yếu tố Cầu đối với mỗi yếu tố sản xuất là cầu thứ phát Đường cầu dốc xuống. Các chỉ tiêu để các doanh nghiệp đánh giá sử dụng các yếu tố sản xuất Sản phẩm hiện vật cận biên MPPf MPPf cho biết số đầu ra tăng thêm khi doanh nghiệp sử dụng thêm một đơn vị đầu vào K L . Công thức Q MPPf f Đặc điểm Tuân theo quy luật năng suất cận biên giảm dần Sử dụng hiện vật để đo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    5    1    30-09-2022
2    2    1    30-09-2022
14    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.