Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Bài 2 - Nguyễn Ngọc Trâm

"Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 2: Các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng khoán" tìm hiểu về mô hình định giá tài sản tài chính CAPM; lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. | BÀI 2 CÁC MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Giảng viên Nguyễn Ngọc Trâm Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng khoán là cơ sở để xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu. Trên cơ sở đó nhà đầu tư có thể xác định được giá trị thực của chứng khoán và đưa ra quyết định đầu tư. 1. Có những mô hình và lý thuyết nào 2. Ý nghĩa và tính ứng dụng của các mô hình và lý thuyết này 2 MỤC TIÊU Nắm được các giả định kết quả và ý nghĩa của mô hình định giá tài sản tài chính CAPM Phân biệt được đường SML và CML Vận dụng mô hình định giá tài sản tài chính CAPM trong việc xác định hệ số beta Vận dụng các lý thuyết tài chính được học để xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. 3 NỘI DUNG Mô hình định giá tài sản tài chính CAPM Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT 4 1. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH CAPITAL ASSET PRICING MODEL . Các giả định . Kết quả . Đường thị trường chứng khoán SML . Hạn chế của mô hình 5 . CÁC GIẢ ĐỊNH Nhà đầu tư cá nhân là người tham gia vào thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Giả định về khoảng thời gian đầu tư là như nhau. Tài sản đầu tư là những tài sản tài chính được giao dịch. Không có thuế và chi phí giao dịch. Thông tin công khai và mọi nhà đầu tư đều có thể tiếp cận được. Nhà đầu tư có cùng xu hướng tối đa hóa khoản đầu tư trên nguyên tắc lợi nhuận rủi ro. Các nhà đầu tư có cùng nhận định về kỳ vọng đầu tư. 6 . KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH . Tất cả các nhà đầu tư sẽ nắm giữ cùng một danh mục đầu tư cho các tài sản rủi ro danh mục đầu tư thị trường . Danh mục thị trường bao gồm tất cả các chứng khoán tỷ trọng của mỗi chứng khoán bằng giá trị thị trường của chứng khoán đó trong tổng giá trị thị trường của toàn bộ danh mục đầu tư . Phần bù rủi ro thị trường phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro trung bình của các nhà đầu tư . Phần bù rủi ro của một chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    30-09-2022
13    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.