Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách

"Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách" trình bày khái niệm và vai trò của quản lý ngân sách nhà nước; các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; nội dung quản lý ngân sách nhà nước. | Bài 4 Quản lý ngân sách BÀI 4 QUẢN LÝ NGÂN SÁCH Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Kinh tế học công cộng NXB Khoa học kỹ thuật 1995 tác giả Joseph . 2. Giáo trình Quản lý tài chính công NXB Tài chính Hà Nội 2005. 3. Giáo trình Quản lý thuế Nguyễn Thị Bất NXB Thống kê 2002. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và vai trò của quản lý ngân sách nhà nước Các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước Nội dung quản lý ngân sách nhà nước. Mục tiêu Mục tiêu của bài này giúp sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của quản lý ngân sách nhà nước. Nội dung quản lý ngân sách nhà nước bao gồm lập dự toán ngân sách nhà nước chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước. Kết thúc bài sinh viên nắm được quy trình quản lý ngân sách nhà nước và cơ chế quản lý nó. 62 TXNHLT06_Bai Bài 4 Quản lý ngân sách Tình huống dẫn nhập Kinh nghiệm quản lý ngân sách của Singapore Chính phủ Singapore đã kiềm chế chặt chẽ chi tiêu trong giới hạn của nguồn thu tạo ra sự thặng dư ngân sách vừa phải trong khoảng thời gian dài. Từ năm 1989 - 1996 thực hiện lập kế hoạch thu chi ngân sách theo sự bỏ phiếu của các cử tri đại diện. Phương thức này đã tạo sự linh hoạt hơn trong tái phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên còn nhiều ràng buộc vẫn còn tồn tại như không thể thay đổi các quỹ tiền tệ giữa các năm thiếu thông tin đầu ra và kết quả cũng như sự tồn tại dai dẳng quá nhiều việc kiểm soát các quyết định tài chính. Từ 1989 đến nay lập kế hoạch chi ngân sách theo kết quả đầu ra. Với những kinh nghiệm được tích lũy qua các lần cải cách quản lý ngân sách nhà nước đã giúp cho Singapore thực hiện thành công phương thức lập kế hoạch chi ngân sách theo kết quả đầu ra. Vậy Singapore đã thực hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
447    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.