Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 - ThS. Hồ Đình Bảo

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 8: Vai trò chính phủ trong nền kinh tế thị trường" phân tích được những thất bại của kinh tế thị trường như: sức mạnh thị trường, hiện tượng độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa công cộng, công bằng, thông tin không hoàn hảo; nắm bắt được những quy tắc căn bản về sự can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục các thất bại của kinh tế thị trường. | BÀI 8 VAI TRÒ CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Giảng viên ThS. Hồ Đình Bảo Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Tình trạng ô nhiễm nước do xả thải ở các sông ở vùng Đông Bắc Mỹ. 1. Hành vi chủ động của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường 2. Vai trò của chính phủ 2 MỤC TIÊU Phân tích được những thất bại của kinh tế thị trường như sức mạnh thị trường hiện tượng độc quyền ngoại ứng hàng hóa công cộng công bằng thông tin không hoàn hảo Nắm bắt được những quy tắc căn bản về sự can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục các thất bại của kinh tế thị trường. 3 NỘI DUNG Cân bằng hiệu quả - Hiệu quả Pareto Những thất bại của thị trường Điều tiết độc quyền 4 1. CÂN BẰNG HIỆU QUẢ - HIỆU QUẢ PARETO Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế cạnh tranh hoàn hảo. Đường cung thị trường là tổng các chi phí cận biên của hãng. Đường cầu thị trường là tổng các lợi ích cận biên của người tiêu dùng. 5 1. CÂN BẰNG HIỆU QUẢ - HIỆU QUẢ PARETO tiếp theo Cân bằng thị trường tại điểm E Giá cân bằng P . Sản lượng cân bằng Q . Điều gì xảy ra tại điểm E Tại điểm E P MC nên người sản xuất thu được lợi nhuận tối đa. P MC nên người tiêu dùng thu được lợi ích ròng tối đa. Như vậy hiểu quả PARETO đạt được khi MU MC P 6 2. THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG . Sức mạnh thị trường của độc quyền . Hàng hóa công cộng . Ngoại ứng . Phân phối thu nhập không công bằng . Thông tin không hoàn hảo 7 . SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG CỦA ĐỘC QUYỀN Tối đa hóa lợi nhuận khi MR MC. P Độc quyền thì người bán Trong độc quyền thì P gt MR. sẽ bán ít hơn và đặt giá cao hơn Pm và Qm P gt MC. Độc quyền đặt giá cao hơn và sản Pm xuất sản lượng thấp hơn mức tối ưu cho xã hội. Gây tổn thất về phúc lợi xã hội DWL . P MC AC Nếu thị trường là cạnh tranh mức giá và sản lượng tối ưu là P và Q . MR D Qm Q Q 8 . SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG CỦA ĐỘC QUYỀN tiếp theo Thặng dư tiêu dùng CS giảm Thặng dư sản xuất PS .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
268    7    1    03-10-2022
1    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.