Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

"Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu" trình bày khái niệm và vai trò của phân đoạn thị trường; các tiêu thức phân đoạn thị trường của ngân hàng; xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng. | BÀI 3 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ThS. Khúc Thế Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Các ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn như một mũi tên trúng nhiều đích vừa được tiếng làm theo chủ trương của Nhà nước vừa giải bài toán trần tín dụng mà mảng kinh doanh này cũng không đến nỗi quá khó quot xơi . Tại sao các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay lại lựa chọn phân khúc là nông thôn vốn bị bỏ qua trước đây 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm được các nội dung sau Hiểu được vai trò của phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. Kết hợp được với phân tích hành vi khách hàng của bài 2 để chọn phân khúc phù hợp. Đối chiếu với một ngân hàng đã lựa chọn trên thực tế để xác định cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu. 3 NỘI DUNG Khái niệm và vai trò của phân đoạn thị trường Các tiêu thức phân đoạn thị trường của ngân hàng Xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng 4 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG Khái niệm Phân đoạn thị trường ngân hàng là kỹ thuật chia thị trường thành những đoạn khác biệt và đồng nhất theo những tiêu thức nhất định mà mỗi đoạn thị trường đó có thể được lựa chọn như là một mục tiêu cần đạt tới nhờ một chính sách Marketing hỗn hợp riêng biệt. 5 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG tiếp theo Vai trò Đánh giá đúng nhu cầu để tập trung nguồn lực vào phân khúc có khả năng đem lại hiệu quả cao Xác định rõ nhu cầu khác nhau của khách hàng trên các đoạn thị trường Chỉ rõ những nhu cầu của khách hàng mà ngân hàng chưa thỏa mãn Tạo ra được những cơ hội có được ưu thế cạnh tranh thông qua phân biệt hóa 6 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG Giai đoạn của phân đoạn thị trường Xác định các tiêu thức phân đoạn Đánh giá các tiêu thức và lựa chọn tiêu thức xác đáng để phân đoạn Xác định các đoạn thị trường riêng biệt đánh giá sự hấp dẫn của từng đoạn và lựa chọn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.