Tìm hiểu giải pháp kết hợp của TCP-Reno và Vegas với giao thức định tuyến ZRP trên mạng MANET

Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa giao thức truyền tin TCP-Reno, TCP-Vegas với giao thức định tuyến vùng thuộc nhóm định tuyến lai ZRP, đồng thời thông qua mô phỏng để so sánh, đánh giá hiệu năng trên các kịch bản khác nhau và đưa ra phương án lựa chọn tối ưu góp phần nâng cao hiệu năng trên MANET. | TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 2016 1 TÌM HIỂU GIẢI PHÁP KẾT HỢP CỦA TCP-RENO VÀ VEGAS VỚI GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ZRP TRÊN MẠNG MANET Võ Thanh Tú Lê Thị Bích Phượng Tóm tắt Sự kết hợp giữa giao thức điều khiển truyền với định tuyến lai trong mạng MANET đóng một vai trò quan trọng trong việc điều khiển truyền dữ liệu từ đầu cuối đến đầu cuối. Đóng góp chính của bài báo này là tìm ra hiệu quả các kịch bản khác nhau trên giao thức định tuyến lai ZRP và các giao thức điều khiển truyền cải tiến Reno Vegas trên mạng MANET. Thông qua thực nghiệm mô phỏng bằng công cụ mô phỏng mạng NS2 phiên bản dựa trên các tham số tỷ lệ phát gói tin thành công tỷ lệ rơi gói tin thông lượng trung bình và độ trễ trung bình bài báo tiến hành phân tích xử lý dữ liệu và đánh giá hiệu năng. Từ khóa Mạng MANET TCP-Reno TCP-Vegas giao thức định tuyến ZRP. 1. Giới thiệu kết hợp với OLSR giao thứcchủ ứng 5 . Mạng tùy biến không dây di động Tuy nhiên do tính chất năng động của môi MANET là tập hợp tất cả các điểm di trường mạng MANET các nút di chuyển động cũng là tập hợp các thiết bị định vừa theo nhóm vừa rời rạc thì những sự kết tuyến di động được kết nối bởi các liên kết hợp đó có hiệu quả không cao 4 . Vì vậy không dây các kết nối này tạo thành một khi có sự kết hợp giữa giao thức truyền tin cấu trúc liên kết ngẫu nhiên. Nhờ vào lợi và giao thức định tuyến lai trên mạng thế không dây và tự do di chuyển mà mạng MANET phù hợp sẽ góp phần cải thiện MANET phù hợp với các tình huống khẩn hiệu năng sử dụng và giảm chi phí truyền cấp như thiên tai thảm họa do con người thông. Chính vì vậy cũng đã có nhiều gây ra các xung đột quân sự các tình nghiên cứu nhằm cải tiến và phát triển các huống y tế khẩn cấp. giao thức định tuyến theo nhóm bảng nghi Một số nghiên cứu sự kết hợp giữa các thích nghi định tuyến lai DSDV AODV giao thức truyền tin và giao thức định tuyến ZRP 8 giao thức truyền tin Tahoe Reno theo nhóm chủ ứng và phản ứng trên mạng New-Reno Vegas 1 3 và nghiên cứu sự MANET cũng đã có những kết quả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.