Bài giảng Tiếng Anh 7 - Unit 6: After school (Let’s go)

"Bài giảng Tiếng Anh 7 - Unit 6: After school (Let’s go)" với mục tiêu hướng dẫn các em học sinh đọc và thảo luận về những hoạt động phổ biến của học sinh Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo! | Welcome to our class CROSSWORD A B 1 p L A Y S O C C E R 9 6 5 4 3 2 1 8 0 7 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 H A V E L U N C H 3 G O S W I M M i N G 4 G O T O T H E Z O O 5 P L A Y T E N N I S 6 D R I N K S O D A 7 W A T C H T V 8 H A V E D I N N E R 9 S E E A M O V I E 10 L I S T E N T O M U S I C 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 12 9 3 6 10 38 2 1 0 649 5 7 45 3210 1 078 69 10 3 2 1 0 67 5 4 9 8 10 478 6 5 3 2 1 0 9 10 1 0 3 7 45 28 96 10 9 They 15 0 6 827 4 3 1 45 0210 3 67 9 8 They 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 723 6 5 4 9 8 10 They Unit 6 c o nt AFTER SCHOOL PERIOD 37 - B3. LET S GO UNIT 6 AFTER SCHOOL B Let s go B3 I. Newwords 1. join tham dự tham v 2. wedding n gia đám cưới 2. Listen . Then practice with a partner Nga It s my birthday on Sunday. Would you like to come to my house for lunch Lan Yes I d love to. What time Nga At one o clock. Lan I ll be there. Nga I ll see you on Sunday. Nga After lunch we re going to see a movie. Will you join us Lan I m not sure. I will call you tomorrow. Nga OK. Lan Thanks for inviting me. Nga It s my pleasure. Nga What about you Hoa Would you like to come too Hoa I d love to but I m going to a wedding on Sunday. Nga That s too bad. Hoa Sorry I can t come. Thanks anyway. Nga You re welcome. Task 1 T F prediction K S Y E GROUPS 1 2 3 4 STATEMENTS 1. Next Sunday is Nga s birthday. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Nga invites Lan and Hoa to come T F T F T F T F T F T F T to her house for dinner. 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3. Nga invites Lan and Hoa to go to F F T F T F T F T F T F T see a movie. 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4. Lan and Hoa will come to Nga s T F T F T F T F T F T F T house for lunch. 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5. Hoa is going to a wedding on F F T F T F T F T F T F T Sunday. 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 T F T F T F T F T F T F T STRUCTURES . Would you like to-inf - I d love to. agree -That would be great fun. - I m sorry. I can disagree - I m busy. - Another time. confuse - I m not sure. - I ll call you late Thanks for Respond to inviting me .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.