Quản lý vấn đề sử dụng đất dốc tại Việt Nam

"Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam" cung cấp đến các bạn 5 chương với các nội dung: vai trò của đất dốc trong sự phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hình thành và những tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam; độ phì nhiêu đất và sự suy giảm độ phì nhiêu đất dốc; quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững; sử dụng đất dốc bền vững. | NGUYỄN CÔNG VINH MAI THỊ LAN ANH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ðẤT DỐC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1 NGUYỄN CÔNG VINH MAI THỊ LAN ANH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ðẤT DỐC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Dùng cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Quản lý Môi trường NHÀ XUẤT BẢN ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2011 2 LỜI MỞ ðẦU ðất là một thành phần quan trọng của môi trường là một tài nguyên vô giá mà tự nhiên ñã ban tặng cho con người ñể phát triển nông lâm nghiệp. ðất là tư liệu sản xuất là ñối tượng lao ñộng rất ñặc thù bởi tính chất quot ñộc ñáo quot mà không vật thể tự nhiên nào có ñược - ñó là ñộ phì nhiêu. Chính nhờ tính chất quot ñộc ñáo quot này mà các hệ sinh thái ñã và ñang tồn tại phát triển và xét cho cùng cuộc sống của loài người cũng phụ thuộc vào tính chất quot ñộc ñáo quot này của ñất. Theo Các Mác ðất ñai là tài sản mãi mãi với loài người là ñiều kiện cần ñể tồn tại và phát triển cuả con người và các sinh vật trên trái ñất là ñiều kiện không thể thiếu ñược ñể sản xuất là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông nghiệp. Trong quá trình phát triển con người và ñất ñai ngày càng gắn liền với nhau một cách chặt chẽ hơn. ðất ñai trở thành nguồn của cải vô tận của con người con người dựa vào ñó ñể tạo ra sản phẩm nuôi sống mình nuôi sống xã hội. ðất ñai luôn luôn là thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống. Không có ñất ñai thì không thể có bất kỳ một ngành sản xuất nào không có một quá trình lao ñộng sản xuất nào diễn ra và cũng không thể tồn tại loài người. ðất ñai gắn liền với khí hậu môi trường trên toàn cầu cũng như trên từng vùng trên từng lãnh thổ. Trải qua lịch sử hàng triệu năm của trái ñất khí hậu cũng trải qua nhiều biến ñộng do những nguyên nhân khác nhau của tự nhiên hoặc do tác ñộng của con người. Trong quá trình chinh phục cải tạo tự nhiên con người ngày càng can thiệp vào quá trình biến ñổi của tự nhiên biến ñổi khí hậu có tác ñộng mạnh mẽ ñến các hệ sinh thái trên ñất liền nhất là ñối với cây trồng. Sử dụng hợp lý ñất ñai ngoài ý nghĩa về kinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.