Tổng hợp 10 đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 10

Tài liệu này được biên soạn và tổng hợp với 10 đề thi, trong mỗi đề thi bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, phục vụ quá trình học tập và ôn thi môn Sinh học lớp 10. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC LỚP 10 Thời gian 45 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Câu 1. Roi của vi khuẩn có vai trò giúp vi khuẩn A. Thụ cảm B. Tự vệ C. Di chuyển D. Sinh sản Câu 2. Trong tế bào các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm A. Nhân ti thể lục lạp B. Nhân ribôxôm lizôxôm. C. Ribôxôm ti thể lục lạp . D. Lizôxôm ti thể perôxixôm. Câu 3. Trong tế bào bào quan không có màng bao bọc là A. Lizôxôm. B. Ribôxôm. C. Gliôxixôm. D. Perôxixôm. Câu 4 Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây A. Tổng hợp bào quan perôxixôm B. Tổng hợp prôtêin C. Tổng hợp lipit phân giải chất độc D. Vận chuyển nội bào Câu 5 Cho các đặc điểm 1 Tự dưỡng 2 Có nội màng 3 Có màng nguyên sinh 4 Có thành kitin 5 Có màng nhân 6 Có thành peptiđôglican 7 Có ribôxôm 8 Có ADN 9 Có thành xenlulôzơ Có bao nhiêu đặc điểm đúng với tế bào động vật A. 6 B. 4 C. 7 D. 5 Câu 6. Gọi vi khuẩn là tế bào nhân sơ vì A. Có kích thước nhỏ B. Có tỷ lệ S V lớn C. Chưa có nhân hoàn chỉnh D. Sinh trưởng và sinh sản nhanh Câu 7. Các tế bào sau trong cơ thể người tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào A. Hồng cầu. B. Cơ tim. C. Biểu bì. D. Xương. Câu 8 Bào quan ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây A. Bên ngoài được bao bọc bởi một màng photpholipit kép B. Làm nhiệm vụ sinh tổng hợp prôtêin cho tế bào C. Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé D. Được cấu tạo bởi hai thành phần chính là rARN và prôtêin Câu 9. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp A. Lipit. B. Pôlisaccarit. C. Prôtêin. D. Glucôzơ. Câu 10. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là A. Ti thể. B. Bộ máy Gôngi. C. Lưới nội chất. D. Ribôxôm. Câu 11. Ađênin đường ribôzơ và 3 nhóm photphat là thành phần cấu tạo nên A. ADN B. Photpholipit C. Nuclêôtit D. ATP Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 12. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    12    2    02-10-2022
108    71    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.