Tổng hợp 10 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo tư liệu tổng hợp 10 đề thi phục vụ cho quá trình học tập và ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 10, đồng thời giúp giáo viên đánh giá năng lực của học sinh hiệu quả hơn. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 QUẢNG NAM Môn TOÁN Lớp 10 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 02 trang MÃ ĐỀ 102 A TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Câu 1. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Mệnh đề nào dưới đây sai A. AC BD . B. AB DC . C. OA OC . D. AD BC . Câu 2. Tìm tập nghiệm của phương trình x x 1 1 x . A. S . B. S 1 . C. S 1 . D. S 0 . Câu 3. Cho hình chữ nhật ABCD có AB 3 cm BC 4 cm. Tính độ dài của véc tơ BA BC . A. 5 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 7 cm. Câu 4. Khi đo chiều dài của một cây cầu các kĩ sư thu được kết quả là a 372 7362m 0 001m . Tìm số quy tròn của số gần đúng 372 7362 . A. 372 736 . B. 372 73 . C. 372 74 . D. 372 737 . Câu 5. Cho hai điểm phân biệt A và B có I là trung điểm đoạn AB M là điểm bất kì. Mệnh đề nào dưới đây sai A. AB 2IA 0 . B. MA MB 2MI .C. IA IB 0 . D. MA MB MI . Câu 6. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Tính góc giữa hai véc tơ GA và GB . A. 900 . B. 1500 . 0 C. 120 . D. 600 . Câu 7. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề x R x 2 0 . A. x R x 2 0 . B. x R x 2 0 . C. x R x 2 1 . D. x R x 2 0 . Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đ졸 thị hàm số y 3x m 1 cắt trục Ox tại điểm có hoành độ x -1. A. m 4 . B. m 2 . C. m 4 . D. m 0 . Câu 9. Cho tập hợp A 1 0 2 và tập hợp B 1 2 3 . Tìm tập hợp A B . Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. A B 2 . B. A B 1 0 1 2 3 . C. A B 1 0 . D. A B 1 2 3 . 3x-5 khi x 0 Câu 10. Cho hàm số f x 2 . Tính f 0 . x 2 x 2 khi x 0 A. f 0 5 . B. f 0 5 . C. f 0 0 . D. f 0 2 . 1 Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số y 3x 1 . x2 1 1 1 1 A. D 1 . B. D 1 . C. D 1 . D. D R 1 . 3 3 3 Câu 12. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh AB N là điểm trên cạnh AC sao cho AN 2 NC I là trung điểm của đoạn MN. Phân tích véc tơ AI theo véc tơ AB và AC . 1 1 1 1 1 1 1 1 A. AI AB AC . B. AI AB AC . C. AI AB AC . D. AI AB AC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    8    1    30-09-2022
135    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.