Tổng hợp 6 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Mời các bạn học sinh lớp 10 cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập trong 6 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021, phục vụ cho học tập và luyện thi. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 10 Thời gian 60 phút A TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Câu 1. Cho ba điểm phân biệt A B C . Đẳng thức nào sau đây đúng A. CA BA BC . B. CA AB CB. C. AB AC BC . D. AB BC CA. Câu 2. Cho tam giác ABC có M N P lần lượt là trung điểm AB BC AC G là trọng tâm tam giác ABC .Khẳng định nào sau đây đúng A. GA GC GP . B. BG CG 2GN . C. AG BG AB. D. GA GB 2GM . Câu 3. Cho hàm số y ax 2 bx c có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng A. a gt 0 b gt 0 c lt 0. B. a lt 0 b gt 0 c lt 0. C. a lt 0 b gt 0 c gt 0. D. a gt 0 b lt 0 c gt 0. Câu 4. Cho tam giác ABC đều cạnh 2 a . Tính AB AC 3 A. a B. a 3 C. 2a 3 D. 3a 2 Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây đẳng thức nào đúng A. AC BD B. AB CD C. BC DA D. AD BC Câu 6. Trục đối xứng của parabol P y 2 x 2 6 x 3 là A. x -3. B. y -3. C. y - 3 . D. x - 3 . 2 2 Câu 7. Cho hai tập hợp A m m 1 và B 0 3 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A B . A. m 1 3 . B. m 1 3 . C. m 1 3 . D. m 1 3 . Câu 8. Cho tam giác ABC có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A B C A. 3. B. 6. C. 9. D. 4. x 2 3x khi x 0 Câu 9. Cho hàm số y f x . Khi đó f 1 bằng 1 x khi x 0 A. 4 B. 6 C. 2 D. 0 Câu 10. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R A. y - x 3 B. y x 4 C. y -5 x 2 D. A. y -2 x 1 Câu 11. Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. B. Bạn có đi học không C. 7 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B B B C B B. TỰ LUẬN Câu 1. 1 5 điểm a Cho A 0 1 2 3 4 B 2 3 4 5 6 . Tìm A B A B b Tìm tập xác định của hàm số y 2- x 5 . a 1 0 A B 2 3 4 0 5 điểm A B 0 1 2 3 4 5 6 0 5 b 0 5 Điều kiện 2 x 0 0 25 điểm x 2 tập xác định D 2 0 25 Câu 2. 2 0 điểm .Cho hàm số bậc hai y x 2 - 2 x -1 có đồ thị P a Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.