Sự ảnh hưởng môi chất lạnh đến độ hoàn thiện chu trình lạnh một cấp

Tính chất nhiệt động của môi chất lạnh có ảnh hưởng đến độ hoàn thiện chu trình lạnh. Nhiệt độ bay hơi càng thấp, tỷ số nén càng tăng, nhiệt độ cuối tầm nén cao, tổn thất execgi càng tăng và chu trình lạnh càng lệch chuẩn so với chu trình Cácnô. | 46 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN SỰ ẢNH HƯỞNG MÔI CHẤT LẠNH ĐẾN ĐỘ HOÀN THIỆN CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP Lê Thành Nhân Tóm tắt Tính chất nhiệt động của môi chất lạnh có ảnh hưởng đến độ hoàn thiện chu trình lạnh. Nhiệt độ bay hơi càng thấp tỷ số nén càng tăng nhiệt độ cuối tầm nén cao tổn thất execgi càng tăng và chu trình lạnh càng lệch chuẩn so với chu trình Cácnô. Kết quả tính toán cho thấy tổn thất execgi lớn nhất ở quá trình ngưng tụ rồi đến quá trình nén quá trình tiết lưu quá trình bay hơi sau cùng là quá trình hồi nhiệt. Tổn thất execgi quá trình hồi nhiệt thấp nhưng làm tăng độ hoàn thiện chu trình nên chu trình nhiệt độ thấp cần có thiết bị hồi nhiệt. Độ hoàn thiện chu trình một cấp sử dụng môi chất R134a R22 R404A R410A khi bỏ qua các tổn thất kỹ thuật chỉ đạt lớn nhất khoảng 0 42 so với chu trình Cácnô. Từ khóa độ hoàn thiện chu trình tổn thất execgi môi chất lạnh 1. Cơ sở lý thuyết thống lạnh có kể đến sự khác nhau của các Để phân tích đánh giá chất lượng nguồn năng lượng và độ không thuận các chu trình lạnh phương pháp cân bằng nghịch của các quá trình thực trên cơ sở sử năng lượng phương pháp entrôpi và dụng đồng thời các nguyên lý I và II nhiệt phương pháp execgi được sử dụng. Phương động thay hệ số lạnh độ hoàn pháp cân bằng năng lượng dựa vào nguyên thiện của chu trình theo phương pháp này lý I nhiệt động học có ưu điểm là đơn giản được đánh giá bằng hiệu suất execgi. Nó nhưng có các nhược điểm như lấy hệ số chẳng những biểu thị mức độ thực của việc lạnh làm chỉ tiêu đánh giá chỉ xét về số sử dụng năng lượng hữu ích thông qua việc lượng không xét đến chất lượng và sự phân tích các tổn thất execgi mà còn chỉ ra xuống cấp năng lượng cũng như mối quan các phương hướng và tầm quan trọng của hệ quá trình biến đổi năng lượng với môi các biện pháp cần đạt được để cải thiện các trường xung quanh. Phương pháp entrôpi điều kiện thực hiện và nâng cao hiệu quả dựa trên nguyên lí II nhiệt động học đánh của quá trình. Vì vậy trong phạm vi bài giá chính xác về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    2    1    25-09-2022
158    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.