Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty trong ngành y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của các công ty công ty ngành y tế niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2015 để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong doanh nghiệp đến chính sách cổ tức. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.