Quản lý và phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học phục vụ đổi mới và sáng tạo ở Israel và hàm ý chính sách cho Việt Nam ở Israel và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Trên cơ sở tổng kết những bài học kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và phân bổ ngân sách cho hệ thống đổi mới sáng tạo của Israel và đối chiếu với hiện trạng ở Việt Nam, bài viết nêu lên một số hàm ý chính sách cho việc phát triển GDĐH hướng đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nước ta trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
326    4    1    30-09-2022
1    4    1    30-09-2022
11    70    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.