Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu "Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10" sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4đ Câu 1 Kí hiệu phân lớp bán bão hòa là A. 3d10. B. 2p5. C. 4f7. D. 1s2. Câu 2 Magiê có 3 đồng vị 1224 Mg 1225Mg 1226Mg . Clo có hai đồng vị là 1735Cl 1737Cl . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử Magiê clorua được tạo thành giữa Magiê và Clo A. 9. B. 12. C. 18. D. 6. Câu 3 Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử X như hình bên trong các phát biểu sau về X 1 X thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 2 Tổng số electron thuộc các phân lớp s của X là 4. 3 Nguyên tố X thuộc chu kì lớn trong bảng tuần hoàn. 4 Trong hạt nhân nguyên tử của X có 7 nơtron. 5 X có tổng số hạt mang điện là 16. Số phát biểu sai là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 4 Cho nguyên tố Fe Z 26 . Cấu hình electron của ion Fe2 là A. 1s22s22p63s23p63d64s2. B. 1s22s22p63s23p63d6. C. 1s22s22p63s23p63d84s2. D. 1s22s22p63s23p63d44s2. Câu 5 Số oxi hóa của nitơ trong dãy các chất và ion sau NH3 NO NO2 HNO3 NH4 là A. -3 2 4 5 -3. B. -3 2 2 6 3. C. -3 2 3 6 -4. D. -3 2 4 5 4. Câu 6 Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng A. số khối. B. tổng số hạt cơ bản. C. số proton. D. số nơtron. Câu 7 Tổng số hạt trong nguyên tử X là 28. Số hạt không mang điện trong nguyên tử X là A. 19. B. 9. C. 18. D. 10. Câu 8 Tên gọi của ion SO4 là2- A. anion sunfit. B. anion sunfat. C. anion sunfua. D. anion sunfuric. Câu 9 Liên kết trong phân tử HCl là A. liên kết cộng hóa trị cho nhận. B. liên kết ion. C. liên kết cộng hóa trị không cực. D. liên kết cộng hóa trị có cực. Câu 10 Công thức electron đúng là A. H F B. H H C. H F D. H H Câu 11 Cho các nguyên tố C Z 6 N Z 7 Si Z 14 . Bảng sau thống kê độ âm điện của ba nguyên tố trên một cách ngẫu nhiên không theo thứ tự Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Nguyên tố X Y Z Độ âm điện Theo Pauling 2 55 1 90 3 04 Các nguyên tố X Y Z lần lượt là A. Si C N. B. C Si .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.