Phạm vi áp dụng của CISG: Quy định và thực tiễn xét xử

Bài viết tập trung nghiên cứu ba nhóm quy định về phạm vi áp dụng gồm: áp dụng theo đối tượng, áp dụng theo không gian và áp dụng mở rộng. Trên cơ sở đối chiếu, so sánh các quy định này với pháp luật Việt Nam hiện hành, bài viết đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng Công ước tại Việt Nam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
181    67    2    30-09-2022
7    4    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.